Vi har samlet nogle af de spørgsmål i forbindelse med forsuring af gylle, vi ofte støder på, og vi har besvaret dem herunder.

Har du også spørgsmål til os, er du velkommen til at tage kontakt. Klik her.

Hvor meget reduceres ammoniakfordampningen fra en stald?

64 % ved svin (dokumenteret af VERA)
50 % ved kvæg (dokumenteret af VERA)

Hvor meget syre skal man bruge for at opnå den effekt?

Der skal bruges 6-8 kg/m3 – det afhænger af, hvor meget tørstof, der er i gyllen. Jo mere tørstof i gyllen, jo mere svovlsyre skal der bruges til at forsure ned.

1 liter svovlsyre = 1,8 kg

Hvorfor bruger I svovlsyre?

Vi bruger svovlsyre 96 % fordi det er en stabil syre, der går ind og arbejder effektivt med at ændre ammoniakindholdet i gylle fra NH3 gasformen til en plantetilgængelig form NH4+, som ikke fordamper.

Afgrøderne på marken kan desuden bruge den svovl, der er i svovlsyre og svovlsyren skader ikke beton og inventar i stalden. Og så er svovlsyre billigt!

Kan andre syrer anvendes til forsuring af gylle?

Svovlsyre har gennem mange forsøg vist sig at være den bedste syre at arbejde med. Det kræver stor viden og erfaring, at arbejde med syre i gylle. Vi har testet og samlet vore erfaringer gennem mere end 15 år. Ved ukyndig tilsætning af svovlsyre, er der risiko for, at kuldioxidniveauet vokser ukontrollabelt, hvormed gyllen overgår på skumform. Der kan dannes C2H6S [Dimethylsulfid], der lugter yderst ubehageligt, samt reducerer syrens effekt. Ved utilstrækkelig beluftning er der risiko for, at der dannes livsfarlig H2S [Svovlbrinte]

Ved brug af fx salpetersyre risikerer man ødelæggende ætsning (tæring) af jern. Syren er kraftigt iltende, og det høje indhold af organiske materiale i gylle betyder typisk: Ca. 1/3 af syren går til dannelse af kræftfremkaldende nitrøse gasser [NO2]. Salpetersyre er typisk 3 gange dyrere end svovlsyre: Det leveres bl.a kun i lavere koncentration (66%) og dermed øget mængde, kørsel mv.

Er svovlsyren farlig?

Svovlsyre i ren form er potentielt meget skadelig, men i et NH4+ forsuringsanlæg opbevares og håndteres den i et lukket system – landmanden er og bør aldrig komme i kontakt med svovlsyren! Levering af svovlsyre til svovlsyretanken udføres udelukkende af uddannet personale, som har ADR-bevis og er vant til at håndtere syrer.

Er svovlbrinte (H2S) et problem i forsuret gylle?

Svovlbrinte dannes af mikroorganismer, som ved den lave pH i forsuret gylle ikke kan formere sig. Forsuret gylle er derfor forbundet med et meget lavere indhold af svovlbrinte end normal gylle.

Svovlbrinte forekommer desuden fortrinsvis i stillestående gylle. I tilfælde hvor gyllen forsures ved pH-regulering transporteres den dels ud af stalden og dels pumpes den ind i stalden igen, hvorfor betingelserne for forekomst af svovlbrinte ikke er til stede.

Hvor meget svovlsyre er der i gyllen når den er forsuret?

Svovlsyren bliver udelukkende brugt til at ændre den kemiske balance i gyllen, der findes ingen ren svovlsyre i gyllen efter behandlingen.

Hvor meget stiger N i gyllen når den forsures?

I stalde med fuld forsuring kan man regne med en stigning i indholdet af N (kvælstof) i gyllen med 10-15 %

Hvad med andre drivhusgasser – reduceres de også ved forsuring?

Ja, bl.a. lattergas og methanemissioner fra stald og lager reduceres markant med gylleforsuring.

Fra hvornår bliver investeringen i et forsuringsanlæg økonomisk rentabel?

Systemet er økonomisk rentabelt fra den første dag – i dyrevelfærd, lavere smittetryk og mere N i gødningen. Højere udbytter – op til 15 % – ved at bruge forsuret gylle med mere plantetilgængeligt N vil kunne ses efter de første udbringninger.

Er der andre leverandører af gylleforsuringsanlæg?

JH/Infarms anlæg forsurer den gylle der står i stalden og reducerer dermed udslippet af ammoniak (kvælstof) fra både stald, lager og mark. Andre anlæg reducerer kun udslippet fra marken, såsom SyreN og tankforsuring.

JH/Infarms NH4+ staldforsuringsanlæg er de eneste gylleforsuringsanlæg som har en dokumenteret virkning på udslippet af ammoniak og som derfor er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Anlæggene er desuden godkendt som udbringningsteknik, dvs. godkendt til udbringning af gyllen på græs med slæbeslanger i stedet for nedfældning samt fritaget for flydelag og overdækning på lagertank.

Vi har allerede en eksisterende stald. Kan jeres produkt implementeres i den?

Vores erfaring er at gyllesystemerne i 80 % af de eksisterende stalde kan ombygges til forsuring. I forhold til kravene til ammoniakreduktion ved udvidelse af besætningen, vil det ofte kun være nødvendigt at etablere forsuring på nybyggeriet og en del af det eksisterende staldanlæg.

Hvor meget ekstra arbejde får jeg af at vælge jeres anlæg?

I forhold til traditionelle gylleanlæg består det ekstra arbejde i at kontrollere pH samt restlager af svovlsyre. Dette sker ved en enkelt aflæsning på styreskærmen. Udslusning af gylle sker automatisk, der skal således ikke løftes propper, hvilket kan medføre væsentlige tidsbesparelser!

Lugter det unødvendigt i stalden når stalden tømmes og fyldes med pH-reguleret gylle igen?

Nej. Det er ikke en fuldstændig tømning af gyllerørene, da det vil resultere i gylleventilation. Den luft som pumpes tilbage i stalden er den samme luft som i forvejen er i stalden.

Giver pH-reguleret gylle et øget behov for tilførsel af jordbrugskalk?

Teoretisk set øges behovet for tilførsel af jordbrugskalk, men i praksis er behovet marginalt.

Hvad er udnyttelsen af kvælstof i pH-reguleret gylle?

Markforsøg dokumenterer at udnyttelsen af pH-reguleret gylle er:

Svinegylle 95%, mod ca. 70% ved uforsuret
(kilde: Danmarks Jordbrugs Forskning, afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø)

Kvæggylle er ca. 65%, mod ca. 40% ved uforsuret
(kilde: Danmarks Jordbrugs Forskning, afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø)

Er forsuret gylle skadelig for beton og inventar?

CtO, Cementfabrikkernes tekniske oplysningskontor har forestået omfattende undersøgelser af forsuret gylles påvirkning af forskellige betonkvaliteter.

Konklusionen for nybyggeri er, at ved brug af gængse betonkvaliteter tilsat 15% flyveaske forventes der ikke holdbarhedsmæssige problemer over en 25 års tidshorisont.

For eksisterende staldanlæg forventes der heller ikke at indebære nogen væsentlig risiko at ombygge til forsuret gylle, forudsat at betonen i øvrigt opfylder kravene i de relevante miljøklasser.

CtO’s anbefalinger kan downloades (Dokument produceret af Aalborg Portland) her: “Anbefaling til valg af betonkvalitet til gylleanlæg til forsuret gylle”.

Kan man logge driften af anlægget?

Ja, driften logges og kan følges via mobiltelefon eller på computeren over internettet.

Findes der en mere simpel/billig version til staldforsuring?

Nej, det bliver aldrig mere simpelt/billigt. Det eneste vi skal bruge i en kostald er en slalom kanal. I en svinestald skal vi bare bruge et vakumsystem.