Ammoniakreduktion på minkfarme

Det forventes, at der indenfor en overskuelig fremtid kommer de samme krav til ammoniakemissionen fra minkfarme, som i øjeblikket gælder for kvæg- og svinebesætninger.

JH Forsuring NH4+ til mink

Mink gøder, hvor de kan lugte, at der er blevet gødet før. Derfor er der i dag kun opsamling under ca. en tredjedel af buret. En del halm, pels og til tider også gødning forsvinder dog ned under burene, hvor det ikke bliver samlet op i renden, men skal fejes ud manuelt.

Dette undgås med forsuringssystemet, hvori en vigtig udvikling er de specialudviklede, gennemgående gødningsrender, som monteres under alle minkbure. Forsuret minkgylle pumpes ind i renderne under minkene. Halm, pels og ny gødning følger med ud, når renderne tømmes. Gyllen i systemet forsures løbende og separeres. En del af den tynde fraktion bruges til at pumpe ind i renderne under burene igen, mens resten pumpes i lagertank, hvorfra den kan udbringes som gødning på markerne. Den faste fraktion fra separationen kan fx leveres til biogasanlæg.

Processen

Til forsuring af minkgylle anvendes svovlsyre med en renhed på 93-96 %, som bruges til at sænke pH-værdien i gyllen til ca. 5,5. Svovlsyren opbevares i en syretank, som kun specialuddannet personale håndterer.
Når pH i gyllen sænkes ændrer den kemiske balance mellem ammoniak og ammonium sig, så andelen af ammonium i gyllen stiger. Ammonium er vandopløselig og bliver derved i gyllen i stedet for at fordampe.


Op til 85 % reduktion i ammoniakfordampning

Anlægget forventes at kunne reducere emissionen af kvælstof fra minkgyllen samt reducere mængden af kvælstof fra minkgyllen samt reducere mængden af fluer og lignende omkring staldene. Pilot-tests af systemet har vist en reduktion af ammoniakemission på op til 85 %.

Andre fordele

Ud over at forsure gyllen og dermed reducere ammoniakfordampning har systemet mange andre fordele, som hverken kendes fra eksisterende systemer til gylleforsuring eller fra eksisterende gødningshåndterings-systemer til minkfarme:

systemet kan fungere året rundt (fryser ikke til)
 mulighed for lugtreduktion
overpumpning til lagertank foregår automatisk
ingen ophobning af giftig svovlbrinte
mulighed for opsætning af filter, som renser svovlbrinte helt ud af systemet
separation af gyllen sikrer en bedre udnyttelse af fosfor
ikke længere nødvendigt at muge ud med håndkraft under husene

a72b8b3b1e1b3f086810cd86bf7c18e8


GUDP-projekt

Udviklingen af forsuringssystemet til mink er støttet af GUDP.

“GUDP er en forkortelse for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram. Programmet søger at skabe større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.”