10 gode grunde til at forsure

Udover en række miljømæssige fordele er gylleforsuring en løsning, hvortil der følger en lang række andre fordele. Gylleforsuring giver bl.a. mulighed for slangeudlægning af gylle på græsarealer, hvilket sparer nedfældning og dermed mindre skader på græsset, bedre velfærd for dyr og mennesker i stalden og mere plantetilgængeligt kvælstof i gyllen.

Mindre udslip af ammoniak

Staldforsuring nedsætter udslippet af ammoniak:

  • fra svinestalde (64 %)
  • fra kvægstalde (50 %)
  • fra lagerbeholderen
  • under slangeudlægning af gyllen i marken

Der er faktisk mange andre gode grunde til at vælge forsuring end blot ammoniakreduktionen. Forsuring af gyllen er en helhedsløsning der reducerer udslippet af ammoniak, under hensyntagen til en lang række andre forhold:

Mindre udslip af drivhusgasser

Forsuring hæmmer de metandannende bakterier. Der slipper derfor betydelig mindre drivhusgasser ud fra gyllen.

Bedre dyrevelfærd

Da udslippet af ammoniak reduceres så kraftigt kan man fortsat anvende drænede gulve, hvilket giver bedre dyrevelfærd. Desuden reduceres koncentrationen af ammoniak i staldluften kraftigt. Ammoniak er især aggressiv overfor slimhinder og luftveje.

Bedre arbejdsmiljø

Mindre ammoniak i staldluften er en stor fordel for arbejdsmiljøet. Høje koncentrationer af ammoniak i staldluften er skadelig for mennesker og mærkes især på luftvejene.

Øget kvælstof og fuld svovlforsyning i marken

Den ammoniak der ikke slipper ud af gyllen, forbliver i gyllen i form af ammonium kvælstof, som er plantetilgængelig. Man sparer altså atmosfæren for en kvælstofbelastning, mens man får ekstra kvælstof på sine marker – op til 15% mere N i gyllen. Da der bruges svovlsyre i processen er der desuden fuld svovlforsyning i marken. Ved forsuret gylle vil man desuden opleve minimal manganmangel.

Fuldautomatisk gyllehåndtering

Der skal aldrig mere trækkes propper og sluses gylle ud. Anlægget klarer al gyllehåndtering imellem stald og lager automatisk.

Ingen tank flydelag/overdækning

Siden 1. august 2012 skal landmænd med staldforsuringsanlæg ikke etablere flydelag/overdækning på lagertanke, dog med enkelte undtagelser – specielle naturområder og bebyggelse

Slangeudlægning af gylle på græsarealer

Det er tilladt at udlægge forsuret gylle med slanger på græsarealer, hvilket sparer nedfældning og dermed mindre skader på græsset fra knive og kørespor og flere optimale udbringningstimer.

Minimale flueproblemer

Og dermed ingen behov for etablering af rovfluer. Fluer er ikke i stand til at leve og formere sig i den forsurede gylle som jævnligt er i bevægelse.

Højere kapacitet ved separering af gyllen

Forsuret gylle er nemmere at håndtere og dermed separere, da den er mere homogen. Svovlsyren er desuden med til at bryde membranerne i gyllens tørstof, som også gør det nemmere at skille den tykke og tynde del.